Menu

آبند دمنده

آبند دمنده

شرکت ذغالهای صنعتی ایران امکان ساخت این قطعات را به روش مهندسی معکوس با الگو از نمونه یا نقشه دارد . و متریال بر اساس شرایط کاری و انالیز مکانیکی نمونه اصلی پیشنهاد داده می شود.ضمنا در این قطعات چنانچه نمونه یا نقشه موجود نباشد امکان طراحی وجود دارد.Blower-Seal